SMM Pro Truck

โปรทรัค (Pro Truck) ดำเนินธุรกิจงานบริการ และดูแลรักษารถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์แบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งสร้างเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศด้านงานบริการ และดูแลรักษารถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

โปรทรัค เป็นบริษัทร่วมทุนซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทพีทีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านสถานีบริการน้ำมัน ในนามบริษัท สามมิตรพีทีจีโปรทรัคโซลูชันเซ็นเตอร์ จำกัด ปัจจุบันมีศูนย์โปรทรัค (Pro Truck) 8 สาขา ได้แก่

  • ศูนย์โปรทรัคสำนักงานใหญ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม โทร. 065-8699994
  • ศูนย์โปรทรัค สาขาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร. 062-6939091
  • ศูนย์โปรทรัค สาขาพระยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 092-7939197
  • ศูนย์โปรทรัค สาขาหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร. 099-4289091
  • ศูนย์โปรทรัค สาขานครปฐม จังหวัดนครปฐม    โทร. 061-9166995
  • ศูนย์โปรทรัค สาขาพระราม 2 จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 065-5266694
  • ศูนย์โปรทรัค สาขาโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. 061-9154454
  • ศูนย์โปรทรัค สาขาไชยา จังหวัดสุราษ์ธานี โทร. 062-8822999