สมัครงาน

เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

Personal Information ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร
Permanent Address ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

 

Present Address ที่อยู่ปัจจุบัน
Same as permanent address เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน