แม่พิมพ์

เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ โดยใช้เครื่องจักรกดทับ เพื่อให้ได้รูปร่างตามความต้องการ

ประเภทแม่พิมพ์

  1. Tandem Die เป็นแม่พิมพ์เดี่ยวเพื่อใช้ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนหนึ่งขั้นตอน
  • UPR DIE MAKING
  • UPR & LWR DIE MAKING

2. Progressive Die เป็นแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องและหลายขั้นตอน

  • CROSS MBR DIE – DOOR DIE
  • UPR DIE MAKING
  • UPR & LWR DIE MAKING
  • SPOT ALL DIE PROCESS              
  • PILLAR INR DIE

ลูกค้าของเรา