วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างแบรนด์สามมิตรเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจระบบลอจิสติกส์และยานยนต์ครบวงจรระดับสากล และเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนานวัตกรรม

พันธกิจ

  1. บริษัทฯ จะผลิตสินค้าและบริการที่สร้างประโยชน์และมีคุณค่าต่อลูกค้า เพื่อสร้างแบรนด์ในระบบลอจิสติกส์และยานยนต์ครบวงจร
  2. บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการทำงาน ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าและบริษัทฯ
  3. บริษัทฯ มุ่งสร้างความคุ้มค่าในระบบลอจิสติกส์ของลูกค้า
  4. บริษัทฯ มุ่งพัฒนาบุคลากร และพันธมิตร ให้มีศักยภาพในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า ผ่านผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการทำงาน

ค่านิยมสามมิตร

S = Smart  มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพอันนำไปสู่เป้าหมายองค์กร

ระบบงานเป็นมาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้และงานต่างๆเชื่อมโยงกันวัดผลได้และตรงเวลา

A = Ability  พัฒนาขีดความสามารถและทักษะการทำงานเพื่อสร้างคนเก่งคนดี

พัฒนาความรู้ ทักษะและความชำนาญอย่างมืออาชีพ และสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมให้กับพนักงาน

M =  Morality  ทำงานโปร่งใสมีจริยธรรม

ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง ต่องาน ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม

M = Mindfulness  ใส่ใจงานที่รับผิดชอบ และส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

ทำงานด้วยความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เพื่อมอบงานคุณภาพและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

I = Innovation  สร้างนวัตกรรม และมีความเป็นเอกลักษณ์

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ที่ไม่ธรรมดา และใช้เทคโนโยลีที่ทันสมัยทำให้เกิดกระบวนการทำงานหรือผลงานใหม่ๆ และมีประสิทธิภาพ

T = Teamwork  ทำงานเป็นทีม

ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม และเปิดใจรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน

R = Responsibity  รับผิดชอบต่อสังคมสามมิตร และสังคมภายนอก

พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสถานที่ทำงานสะอาดปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม