คุณภาพและความปลอดภัย

สามมิตรเห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และมีความปลอดภัย เรามีการจัดการบริหารคุณภาพที่ชัดเจนในแนวคิด 4M (Material, Method, Man, Machine) สินค้าที่ผลิตจากสามมิตร จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงานที่มีทักษะตามมาตรฐานระบบคุณภาพ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบวัตถุดิบตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งเข้าโรงงานผลิต หรือ Quality Gate 1- Incoming Process การตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิตทุก station ของโรงงาน หรือ Quality Gate 2- Quality in Process และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า หรือ Quality Gate 3- Quality Final Process ตลอดจน มีระบบการตรวจติดตาม System Audit เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของสามมิตรมีคุณภาพและปลอดภัยกับลูกค้า