การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)

กลุ่มบริษัทสามมิตรให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการวิจัยและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นหัวใจสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพในทุกขั้นตอนและลดต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ตลอดจนคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การต่อยอดธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (In-House Research and Development Center) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรจากหน่วยงานวิจัยภายนอก เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์แห่งออสเตรเลีย (Auto CRC), China Chong Qing Automobile Research Institute (CCARI), NONOX B.V. LANDI RENZO S.P.A, ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นต้น

เทคโนโลยี และวิศวกรรม

สามมิตรมีการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น การจับยึดชิ้นงาน และการเชื่อมด้วย MIG/CO2  การเชื่อมแบบจุด (Spot welding) และมีกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และความคุ้มค่า ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน